1. SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN

Sopimusehtoja sovelletaan Bescomin (Y-tunnus 2761400-2, myöh. Palveluntarjoaja) toimittamiin palveluihin (myöh. Palvelu). Sopimuksen osapuolina ovat Bescom ja Palveluntarjoajan tarjoamaa Palvelua käyttävä tai sen tilannut taho (myöh. Asiakas).

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Sopimusehdot astuvat voimaan 1.6.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2. PALVELUN TOIMITTAMINEN

Palveluntarjoaja toimittaa Palvelun mahdollisimman nopeasti Asiakkaan käyttöön. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun Palveluntarjoaja on ilmoittanut Palvelun olevan käytettävissä. Asiakas on velvollinen korvaamaan Palvelun toimituksesta aiheutuneet kulut, mikäli sopimuksen purkaminen tehdään Asiakkaan toimesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita ja muita sopimuskumppaneita Palveluiden toimittamisessa.

43. PALVELUN SISÄLTÖ

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun sisältö on yksilöity Palveluntajoajan www-sivuilla palvelukuvauksessa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mmukainen toimenpidemaksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä tiedottamatta siitä etukäteen jos se on tarpeen esim. tietoturvasyistä. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muutosten Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai kuluista.

4. PALVELUNTARJOAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään kyseisen Palvelun yhden kuukauden asiakkaan palvelumaksuja vastaava rahamäärä. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tulevasta häirinnästä, virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.

Palvelussa katsotaan olevan virhe (myöh. Virhe), mikäli se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksessa määritellystä ja poikkeama olennaisesti haittaa Palvelun käyttöä. Palveluntarjoaja korjaa mahdollisen Virheen mahdollisimman nopeasti. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta korjata Virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista asennus- tai huoltotöiden vuoksi, Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys sitä edellyttää.

5. ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOITTEET

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta.

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti, eikä missään tilanteessa saa luovuttaa niitä kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksen tai salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon sekä epäilemästään väärinkäytöstä.

Asiakas vastaa täysin Palvelun kautta toisille käyttäjille tai Palveluntarjoajalle toimitetusta materiaalista, Asiakkaan tai kolmansien osapuolten Palveluun siirtämästä, keräämästä tai tallentamasta materiaalista sekä muuten Palvelua varten Palveluntarjoajalle luovutetusta materiaalista. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus käyttää materiaalia ja että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä, eikä ole hyvien tapojen vastaista.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalin, joka rikkoo tai jonka Palveluntarjoaja epäilee rikkovan sopimusehtoja.

Asiakas ei saa käyttää Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan. Palvelun avulla suoritettu tietoturva-aukkojen etsiminen tai väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin vahingonkorvauksiin. Asiakas ei saa markkinoida palveluaan lain tai hyvien tapojen vastaisesti.

Mikäli asiakkaan palvelinresurssien käyttö poikkeaa olennaisesti palvelukuvauksen mukaisesta, on Palveluntarjoajalla oikeus tarkastaa Palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Palveluntarjoaja ilmoittaa hinnanmuutoksesta Asiakkaalle neljätoista (14) päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä ja palvelinresurssien käyttöä sekä tarvittaessa irtisanoa sopimus tällaisissa tapauksissa.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään materiaalista, johon Asiakas pääsee Palvelun kautta. Asiakas vastaa tiedostojen, sähköpostien sekä muun materiaalin varmuuskopioinneista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä Palvelussa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan tietoturvasta.

Asiakas on velvollinen lukemaan Palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista Palveluntarjoajan www-sivuilla tai toimittaa Asiakkaalle muulla tavalla.

6. MAKSUT JA MAKSUPALVELUTARJOAJA

Palvelut laskutetaan tilauksen yhteydessä Asiakkaan valitseman laskutusjakson mukaisissa jaksoissa. Laskutus tapahtuu tilauksen jälkeen etukäteen ennen kunkin laskutusjakson alkamista. Laskut lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen sähköpostitse. Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä.

Asiakas maksaa Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintaa ja hintarakennetta. Hinnanmuutokset astuvat voimaan heti ja uusia hintoja käytetään Asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle Palveluntarjoajan www-sivulla tai edellisen laskutusjakson laskun yhteydessä tai erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä Asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa Palvelu.

Palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Palvelu, mikäli Asiakas ei suorita maksua eräpäivään mennessä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa Palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi maksuhuomautuksen jälkeen.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä voimassaolevan hinnaston mukainen maksuhuomautusmaksu. Katkaistun Palvelun avaamisesta Palveluntarjoaja perii hinnaston mukaisen avausmaksun.

Mikäli Asiakas ei maksa Palvelua koskevia laskuja eräpäivään mennessä, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta uusia Asiakkaan palvelua ja siihen mahdollisesti liittyviä verkkotunnuksia.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Checkout Finland Oy (2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Checkout -palvelun maksuehdot

7. VOIMASSAOLO

Sopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä kun Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle Palvelun avaamisesta. Sopimus on voimassa 12 kuukauden jaksoissa, ellei muuta ole erikseen sovittu. Jos Asiakas ei halua jatkaa sopimusta, on sen kirjallisesti irtisanottava Palvelu vähintään yksi (1) kuukausi ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Ellei Asiakas irtisano sopimusta, jatkuu sopimus automaattisesti sopimuskauden loputtua uudella edellisen sopimuskauden pituisella jaksolla.

Osapuolella on oikeus purkaa sopimus mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta tai sen ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kirjallisen ilmoituksen saatuaan. Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos Asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 14 päivää laskun eräpäivästä lukien, jos Asiakas häiritsee muuta web-ylläpitopalvelua tai käyttää Palvelua laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan tai jos Asiakas on haettu konkurssiin tai selvitystilaan, määrätty velkasaneeraukseen tai velkajärjestelyyn tai on muutoin maksukyvytön.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli Palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän tai muun pakottavan syyn takia.

8. JÄLLEENMYYNTI

Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä Palvelua kolmannelle osapuolelle.

9. MUUT EHDOT

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelua kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus tai Palvelu kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä.

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käsitellään erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa.